เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ที่ ๑/๒๕๖๔ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ระเบียบ ฯ ที่ ๒/๒๕๖๔ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
3 ระเบียบ ฯ ที่ ๓/๒๕๖๔ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
4 ระเบียบ ฯ ที่ ๔/๒๕๖๔ ว่าด้วย ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
5 ระเบียบ ฯ ที่ ๕/๒๕๖๔ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าตอบแทนประสบการณ์อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
6 ระเบียบ ฯ ที่ ๖/๒๕๖๔ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
7 ระเบียบ ฯ ที่ ๗/๒๕๖๔ ว่าด้วย การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔
8 ระเบียบ ฯ ที่ ๘/๒๕๖๔ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบภาคพิเศษ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔