เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2563
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ที่ ๙/๒๕๖๓ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
2 ระเบียบ ฯ ที่ ๘/๒๕๖๓ ว่าด้วย การรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบภาคพิเศษ แบบเหมาจ่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ระเบียบ ฯ ที่ ๗/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓
4 ระเบียบ ฯ ที่ ๖/๒๕๖๓ ว่าด้วย การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
5 ระเบียบ ฯ ที่ ๕/๒๕๖๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
6 ระเบียบ ฯ ที่ ๔/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓
7 ระเบียบ ฯ ที่ ๓/๒๕๖๓ ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ระเบียบ ฯ ที่ ๒/๒๕๖๓ ว่าด้วย การให้บุคลากรไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้วยทุนของมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
9 ระเบียบ ฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ ว่าด้วย ข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓