เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2557
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี พ.ศ. ๒๕๕๗
2 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
3 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๗
4 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การใช้บริการสนามกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗
5 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๕๗
6 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
7 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗