เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2553
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
2 ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์วุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
3 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรางวัลการทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
4 ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
5 ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
6 ระเบียบฯ ว่าด้วย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๓
7 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
8 ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๓
9 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
10 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
11 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเข้าชมและการบริการอื่นสำหรับพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
12 ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
13 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
14 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกเงินค่าช่าบ้านของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓