เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2549
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ผศ. รศ.
2 ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
3 ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพิ่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
4 ว่าด้วย การพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา
5 ว่าด้วย การดำเนินการและการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
6 ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย...ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
7 ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง ผอ. รอง ผอ. สำนักงานอธิการบดี
8 ว่าด้วย การใช้และการให้บริการของสำนักวิทยบริการ
9 ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน..เพื่อการวิจัย
10 ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงิน..ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ
11 ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงิน... ป.ตรี กศ.ปช.
12 ว่าด้วย ให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
13 ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ
14 ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
15 ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
16 ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา