เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2558
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมวิชาการและการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
3 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
4 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
5 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๘
6 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2)
7 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘