เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2548
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การให้บุคลากรไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้วยทุนของมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเลิก)
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับคณาจารย์และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบปลายภาคของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การลงโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘