เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2551
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ยกเลิก)
2 การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ยกเลิก)
3 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
4 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การรับเงินและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การรับเงินและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง
7 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การสอบและค่าธรรมเนียมในการประเมินทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
8 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)แก้ไขเพิ่มเติม