เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2550
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)แก้ไขเพิ่มเติม
2 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา และการเทียบโอนประสบการณ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3 ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บุคลากรไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้วยทุนของของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ยกเลิก)
4 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเก็บและการใช้จ่ายเงินในการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ
5 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงืนงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการบริการวิชาการ
6 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ (ยกเลิก)
7 ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บุคลากรไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้วยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี