เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2566
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖