เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2555
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๕
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๕
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕