เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2565
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕