เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔