เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2563
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (พิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓