เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐