เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2562
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๖๒
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒