เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2559
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙