เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ ที่ ๑/๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ประกาศ ที่ ๒/๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย
3 ประกาศ ที่ ๓/๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) พ.ศ.๒๕๖๔
4 ประกาศ ที่ ๔/๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
5 ประกาศ ที่ ๕/๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕