เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2556
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ ฯ ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัยสายวิชาการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
2 ประกาศ ฯ ที่ ๖/๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครหรือผูู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
3 ประกาศ ฯ ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
4 ประกาศ ฯ ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดน้ำหนักคะแนนคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
5 ประกาศ ฯ ที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๖
6 ประกาศ ฯ ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7 ประกาศ ฯ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี