เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
2 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๐
3 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ฉบับบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
5 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรฐานกำหนดพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐