เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2559
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙
2 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี
3 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๙
4 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๙