เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2553
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
2 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทรธ์และร้องทุกข์(ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓ (ยกเลิก)
3 ประกาศ การจัดตั้งคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (โครงการจัดตั้ง)
4 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒ (ยกเลิก)
5 ประกาศ อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)