เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2561
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดน้ำหนักคะแนนคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
2 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๑
3 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
4 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)