เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2554
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 2
2 ประกาศ อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 ประกาศ อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2554
4 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์(ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ 1 (ยกเลิก)
5 ประกาศ แนวปฏิบัติการใช้งบคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2554 (ยกเลิก)