เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ปี 2561

หลักเกณฑ์และแนวทาง
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการประเมินตนเอง
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒