เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ปี 2554
แบบสอบถาม
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
2 แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
3 แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักเกณฑ์และแนวทาง
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
2 โครงการการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
3 แผนปฏิบัติการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการประเมินตนเอง
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔