เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

มติการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2550
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐
2 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐
3 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐
4 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
5 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
6 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
7 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
8 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐