เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

มติการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2549
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๙
2 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๙
3 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๙
4 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙
5 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙
6 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙
7 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๙
8 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙
9 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙
10 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
11 สรุปมติการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ ๑/๒๕๔๙