เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบวาระการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2566
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
2 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
3 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
4 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
5 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
6 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
7 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
8 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
9 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖