เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบวาระการประชุมสภา มร.รพ.

ปี 2562
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
2 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ พิเศษ(๑)/๒๕๖๒
3 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
4 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
5 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
6 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
7 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
8 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
9 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
10 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
11 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
12 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
13 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
14 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒