เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานผลการดำเนินงานสภา มร.รพ.

ปี 2558
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ร้อยละของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
2 สถิติการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
3 การจัดส่งหนังสือและเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๕๘
4 ร้อยละของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม ๒๕๕๗ - กรกฎาคม ๒๕๕๘ )
5 สถิติการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม ๒๕๕๗ - กรกฎาคม ๒๕๕๘ )
6 การจัดส่งหนังสือและเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๕๘ (สิงหาคม ๒๕๕๗ - กรกฎาคม ๒๕๕๘ )