เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

รายงานผลการประเมินตนเองสภา มร.รพ.

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
7 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
8 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
9 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
10 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
11 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
12 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒