เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

กำหนดการประชุมประจำปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๔๙
2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๐
3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๑
4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๒
5 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๓
6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๔
7 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๕
8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๖
9 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๗
10 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๘
11 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๙
12 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๐
13 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๒
14 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๑
15 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๒
16 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๓
17 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๔
18 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๕
19 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๖๖