เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวง จึงจำเป็น ต้องออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

(๑) สำนักงานอธิการบดี
(๒) คณะครุศาสตร์
(๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
(๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๖) คณะวิทยาการจัดการ
(๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๘) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๙) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

โดยมีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๒ ง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

(๑) กองกลาง
(๒) กองนโยบายและแผน
(๓) กองบริการการศึกษา
(๔) กองพัฒนานักศึกษา

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานคณบดี
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ

และต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยให้เพิ่มเติมหน่วยงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดีด้วย เพราะที่ประชุมเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีปริมาณงานมากจึงต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง นั้น สภามหาวิทยาลัยจึงออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามความข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้แบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

(๑) งานธุรการ
(๒) งานเลขานุการ
(๓) งานการเงิน
(๔) งานพัสดุ
(๕) งานการเจ้าหน้าที่
(๖) งานพัฒนาอาคารสถานที่
(๗) งานอนามัยและสวัสดิการ
(๘) งานประชาสัมพันธ์
(๙) งานทรัพย์สินและรายได้
(๑๐) งานสภามหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็น ๑ ใน ๗ หน่วยงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามการยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙” โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐ แทน โดยให้แบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

(๑) หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
(๒) หน่วยงานการเงิน
(๓) หน่วยงานพัสดุ
(๔) หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
(๕) หน่วยงานเลขานุการและสวัสดิการ
(๖) หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ
(๗) หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย