เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ทำเนียบปริญญากิติมศักดิ์

มหวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
2 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๗
3 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๖
4 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๕
5 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๔
6 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๓
7 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๒
8 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๑
9 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๕๐
10 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๔๙
11 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๔๘
12 ปริญญากิติมศักดิ์ ประจปีการศึกษา ๒๕๔๗