เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศ มร.รพ.

ปี 2552
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศ การจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง)
2 ประกาศ การจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
3 ประกาศ การจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _โครงการจัดตั้ง
4 ประกาศ การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง)
5 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่ง ก.บ.ม.ฯ ครั้งที่ 3
6 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่ง ก.บ.ม.ฯ ครั้งที่ 2
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนง.มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี